ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                        

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL  LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.4

din 30 ianuarie 2020

privind delegarea atribuțiilor de coordonarea a  Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor Acățari

 

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.561/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.554/2020,

            În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.57/2018 a Consiliului Local Acăţari, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.P.C.L.E.P. Acățari,                              Ținând cont de prevederile O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

          Având în vedere prevederile Hotărârii  nr. 1375 din  4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

        În temeiul  art.129  alin.(7) , lit.”n”, art.196,alin.(1),lit.”a” ,  coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din Ordonanța de Urgențănr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

                                   H o t ă r â ș t e :

 

         Art.1 Se deleagă atribuțiile de coordonare a activităților Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Acățari, d-lui Józsa Ferenc, secretar general al comunei.

            Art.2 D-nul Józsa Ferenc va duce la îndeplinire atribuțiile referitoare la:

                    a) avizarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și stabilirea reședinței,                  preluate la nivelul S.P.C.L.E.P

   b) semnarea cărților de identitate provizorii

   c) semnarea autocolantelor-tip pentru reședințe

   d) repartizarea, verificarea și semnarea corespondenței de la nivelul S.P.C.L.E.P

           Art.3 Atribuțiile enumerate în art.2 vor fi trecute în fișa postului a secretarului general,împreună cu alte atribuții,după caz.

           Art.4 Secretarul general precum și biroul financiar contabil și resurse umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      

 

 

           Preşedinte de şedinţă,

     Pécsi Domokos

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                                               Secretar general,   

                                                                                                                    Józsa Ferenc