ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                     

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.40

din 22 iunie 2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei de tineret cu piscină

 

                Consiliul local al comunei Acățari;

        Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3972/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3982/2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 30 martie 2020, privind înființarea societăți comerciale cu răspundere limitată ”  SC ”TUTTI WELLNESS” S.R.L ,de drept privat și interes local,având ca asociat unic  comuna Acățari;

Având în vedere prevederile:

Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990, privind societăţile comerciale – Republicată,cu modificările și completările ulterioare,

Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (CODUL MUNCII) - Republicată,cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al convențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 5 alin (1) lit. a), art.27 și art 30. din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

Văzând prevederile art.129, alin.(2),lit.”a” din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

În conformitate cu  prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

                În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

                     H o t ă r â ș t e:

 

        Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a casei de tineret cu piscină, conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

 

Art.2.Îndeplinirea prevederilor Regulamentului se încredințează administratorului public al comunei,viceprimarului comunei și administratorului SC Tutti Welness SRL.

 

Art.3.Prevederile prezentei se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarul comunei Acățari

-      Administrator SC Tutti Welness SRL.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

         More Tibor

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                              Secretar general,       

                                                                                Józsa Ferenc