ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                  

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.46

din 31 august 2020

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile

septembrie- noiembrie  2020

 

         

Consiliul local al comunei Acățari;

          Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5480/2020 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5484/2020 ;

În conformitate cu prevederile  art.123 ,alin.(1) din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

          Având în vedere prevederile art.8.1. din HCL nr.45 din 31 octombrie 2019

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare;

          Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;         

          În temeiul  art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1), lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

            Art. 1.  Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile septembrie-noiembrie 2020   a d-lui  consilier  Menyhart Balint.

Art. 2. Domnul  consilier  Menyhart Balint  exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

Art.3. În cazul lipsei preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe perioada mandatului, se va proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără a se întrerupe mandatul de trei luni.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana nominalizată de la art. 1.

             Art.5.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari ,  Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 Preşedinte de şedinţă,

         More Tibor

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                            Secretar general,       

                                                                                              Józsa Ferenc   

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. …/2020
Nr.

crt.
OPERAȚIUNI EFECTUATE
Data

ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei

responsabile să fectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea  hotărârii
……./…..…/2020
 
2
Comunicarea  către primarul comunei
……./…..…/2020
 
3
Comunicarea  către  prefectul județului
……./…..…/2020
 
4
Aducerea la cunoștință publică
……./……../2020
 
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
……./…..…/2020
 
6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice,după caz
……./…..…/2020