ROMANIA                                                                                                              

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                

COMUNA ACĂŢARI          

CONSILIUL  LOCAL                                                                                    

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.47

din 31 august 2020

pentru validarea Dispoziţiei nr. 153 din 20 august 2020

pentru rectificarea Bugetului Local a Comunei Acăţari pe anul 2020

 

 

 

         Consiliul local al comunei Acățari,

                Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5481/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.5485 /2020,

Ținând cont de prevederile OUG nr. 11/2020 si Hotararea Guvernului nr. 201/2020 ,

          Având in vedere contractul pentru decontare nr.3930/2554/31.03.2020 incheiat intre DSP Mures si Comuna Acatari,

Conform art.7 ,alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

     În temeiul art.129, alin.(2),lit.”b”,alin.(4),lit.”a”,art.136 alin.(8) și art.196,alin.(1),lit.”a”  din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ,

 

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

 

 

 

Art.1. Se validează Dispoziţia nr. 153 din 20 august 2020, privind aprobarea Rectificării Bugetului Local a comunei Acăţari pe anul 2020.

         Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Ordonatorul principal de credite şi biroul financiar contabil.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

         More Tibor

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                            Secretar general,       

                                                                                              Józsa Ferenc