ROMANIA                                                                                                  

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                        

COMUNA  ACĂŢARI
CONSILIUL  LOCAL                                                                
 

 

H O T Ă R Â R E A NR.48

din 31 august 2020

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

 

 

                           Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5482/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.5486/2020,

     În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale;

               Ţinând cont de prevederile:

-Legii 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020

               Având în vedere:

-Ordonanța de urgență nr.135/2020, privind rectificarea bugetului de stat.

-Decizia nr.16587 din 21.08.2020 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA.

-Actul adițional nr.2 la Convenția de împrumut nr. 594228/7562/2018

Ținând cont de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

  În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ

            

 

 H o t ă r â ș t e:

 

 

                   Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

 

Conținutul integral al hotărârii o găsiți anexat