ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                         

COMUNA ACĂȚARI          

CONSILIUL  LOCAL                                               

  

H O T Ă R Â R E A NR.49

din 31 august 2020

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2020

 

 

 

                 Consiliul local al comunei Acățari,

 Văzând Referatul de aprobare  al  Primarului  commune  Acățari nr.5483/ 2020 și raportul  compartimentului de specialitate  nr.5487/2020;

În  conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 din H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea  Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier  proprietate  publică,cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de  prevederile art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008,cu modificările și completările ulterrioare,

Conform prevederilor  art. 129 alin.(2),lit.”d”, coroborat cu prevederile alin.(7),lit.”r”, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,privind Codul Administrativ,

Vazând   adresa nr.7522/2019  a   Ocolului Silvic Tg-Mureș și   actele de punere  în  valoare.

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1), lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

Art.1 .Se aprobă scoaterea la licitație a lemnului  provenit  din exploatarea   volumului  de masa lemnoasă  de 119 mc, care se va  recolta  în anul 2020 ,din fondul forestier aflat în  proprietatea  comunei,conform actelor de punere  în valoare:

-           nr.1576006-MS-9361572- 42 mc

-           nr.1576007-MS-9361572-   7 mc

-           nr.1576009-MS-9361572- 59 mc

-           nr.1576011-MS-9361572- 11 mc

Art.2. Se aprobă ca întreaga cantitate de lemn exploatat în condițiile  art. 45, alin. (1)- cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 de cm- , respectiv  art. 45, alin. (11)- lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, provenit din partizele exploatate- din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică , aprobat prin H.G. nr. 715/2017 ,să fie valorificat direct către populație în vederea satisfacerii solicitărilor de lemn pentru încălzire ,

Art. 3.(1) Licitația va fi organizată de Primăria comunei Acățari,cu respectarea prevederilor legale  și va fi  de tip: licitație cu strigare.

                    (2) Condițiile de participare și actele necesare vor fi cele prevăzute   în   H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea  Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier  proprietate  publică,cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1)  Lemnul de foc  se va valorifica de către  câștigătorul licitației ,prin  vânzare   pentru familiile care au domiciliul sau reședinta în comuna Acățari   și care nu dețin pădure în proprietate/nu pot obține autorizație de tăiere , în cantitate de 5 metri cub /familie.

                        (2) În cazul în care în termen de 30 de zile  de la anunțul  făcut cetățenilor,privind posibilitatea de a cumpăra  lemn de foc, nu se vinde întreaga  cantitate,câștigătorul licitației va avea dreptul să valorifice lemnul și altor persoane fizice/juridice.

                      Art. 5. (1) Câștigătorul licitației  va exploata masa lemnoasă și va  transporta lemnul la o locație ușor accesibilă populației- drum auto/depozit - , de unde  populația pe cheltuiala proprie  va transporta lemnul la domiciliu/reședință.

           (2) Vânzarea lemnului pentru foc va fi făcut pe baza tabelelor întocmite de către proprietar, respective U.A.T. Acățari , având la bază  cererile depuse  la Primărie /Ocolul Silvic

            (3) Masa lemnoasă va fi pusă la dispoziția familiilor de câtre câștigătorul licitației   numai  în zilele special stabilite în acest scop.

                     Art.6.  Prețul de pornire la licitație  în conformitate cu  Decizia nr. 483/26.09.2019 a Directorului General al RNP – Romsilva privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2020, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale şi natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP - Romsilva,va fi de : media de 105 lei/mc              

                   Art.7. Ducerea la indeplinire a prezentei  revine viceprimarului comunei Acățari

                   Art.8 Prezenta  se vacomunica: Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş, Ocolului Silvic Tg. Mureş, Primarului  comunei  Acățari şi se aduce la  cunoştinţă   publică.

           

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

         More Tibor

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                                               Secretar general, 

                                                                                                                 Józsa Ferenc