ROMANIA                                                                                                    

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                         

COMUNA  ACĂŢARI                                                                                         
CONSILIUL LOCAL  
 

 

H O T Ă R Â R E A NR.50

din 21 septembrie 2020

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

 

 

                           Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5807/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.5808/2020,

                           În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice,cu modificările și completările ulterioare ;

                           Ţinând cont de prevederile:

-              Legii 5/2020, privind bugetul de stat pe anul 2020

-                     Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu   modificările și completările ulterioare,

                           Având în vedere:

Hotărârea Guvernului României nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale.

Ținând cont de prevederile art.7, alin.(13) din  Legea nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ,                    

 

 

 

 H o t ă r â ș t e:

 

 

 

                   Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre cu următorii indicatori principali:

 

TEXTUL INTEGRAL AL HOTĂRÂRII O GĂSIȚI ÎN ATAȘAMENT