ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                               

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A Nr.52

din 13 noiembrie 2020

privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local al comunei Acățari

 

 

 

           Consiliul local al comunei Acăţari  ;

        Având în vedere:

        - prevederile Ordinului Prefectului-jud.Mureș nr.436 din 28.10.2020, de declarare ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Acățari ;

- prevederile  art.124  din din Ordonanța de Urgențănr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul  administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.10.  alin. (10.1)  din HCL nr.45 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și complările ulterioare;

În temeiul  art.196,alin.(1),l it.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

ART.1. Alege pe întreaga durată a mandatului un număr  de 3 comisii pe domenii de specialitate având denumirea și componența următoare:

1.           Comisia pentru : Activităţi economico-financiare, Administrarea domeniului public și privat, Agricultură,    Amenajarea teritoriului şi urbanism

1.Nagy Dalma-Imola                        - preşedinte

2.Veres Gáspár Ervin                        - secretar

3.Móré Tibor                                    - membru

4.Albert Márton                                - membru

5.László József                                 - membru

 

 

2.  Comisia pentru: Juridicăşi de disciplină  , Administrație publică locală,  Protecţie mediu şi  turism

      1.Bálint Barnabás Attila                   - preşedinte

      2.Krizsán Tibor                              - secretar

      3.Nám Vilmos                                - membru

      4. Magyari Zoltán                           - membru

      5.Ciatlos György                             - membru

 

3. Comisia pentru    : Învăţământ, sănătate şi familie  , Activităţi social-culturale, culte , Muncă şi protecţie socială, Protecţie copii, tineret şi sport

      1.Menyhárt Bálint                          - preşedinte

      2.Pécsi Domokos                           - secretar

      3.Nagy Albert                                 -membru

 

ART. 2. Prezentahotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului general al  comunei Acățari cu:

-         Primarul comunei Acăţari

-         Instituţia  Prefectului- Judeţul Mureș      

-         Membrii comisiilor de specialitate     

 

 

Preşedinte de şedinţă,

             Ciatlos György

                                                                  Avizat  ptr.legalitate,

                                                                   Secretar general,

                                                                     Józsa Ferenc