ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                  

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A Nr.53

din 13 noiembrie 2020

privind  constituirea Comisiei de validare și de numărare a voturilor

 

 

           Consiliul local al comunei Acăţari  ;

          Având în vedere:

          - prevederile Ordinului Prefectului-jud.Mureș nr.436 din 28.10.2020, de declarare ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Acățari ;

- prevederile  art. 127, alin.(1)  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.10 ,alin.(9.5.2)  din HCL nr.45 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare;

În temeiul  art.196,alin.(1),l it.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1. Se constituie Comisia de validare și de numărare a voturilor în vederea întocmirii procesului-verbal privind rezultatul alegerii viceprimarului  comunei Acățari, în următoarea componență:
                  1. Nagy Dalma Imola          – președinte
                  2. Pécsi Domokos               – secretar
                  3. Albert Márton                 – membru

        Art. 2. Comisia constituită la art. 1 al prezentei hotărâri va exercita și atribuții cu privire la numărarea și consemnarea voturilor, atunci când situația o impune.
         Art. 3. Comisia de validare și de numărare a voturilor își va desfășura activitatea până la validarea noului consiliu local.
        Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al comunei Acățari , în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei, Instituției Prefectului Județului  Mureș, precum și membrilor comisiei, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică  conform prevederilor legale.

 

        Preşedinte de şedinţă,

                    Ciatlos György

                                                                  Avizat  ptr.legalitate,

                                                                   Secretar general,

                                                                      Józsa  Ferenc