ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                  

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A Nr.54

din 13 noiembrie 2020

privind alegerea viceprimarului comunei Acățari

 

 

 

           Consiliul local al comunei Acăţari  ;

        Având în vedere:

        - prevederile Ordinului Prefectului-jud.Mureș nr.436 din 28.10.2020, de declarare ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Acățari ;

- prevederile  art.152, alin.(2) și (3)  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.9 ,alin.(9.2) și (9.3)  din HCL nr.45 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare;

- procesul verbal de numărare a voturilor pentru alegerea viceprimarului;

În temeiul  art.196,alin.(1),l it.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

          ART.1. Se alege domnul Veres Gáspár Ervin , în calitate de  viceprimar al comunei Acăţari.

        ART.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului  general al comunei Acățari cu:

-         Domnul Veres Gáspár Ervin

-         Primarul comunei Acăţari

-         Instituţia  Prefectului Judeţul Mureș

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

             Ciatlos György

                                                                  Avizat  ptr.legalitate,

                                                                   Secretar general,

                                                                        Józsa Ferenc