ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                            

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.6
din 30 ianuarie 2020

privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi să presteze lucrări de ineters local

 

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

                     Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.563 /2020 și raportul  Compartimentului de resort nr. 556/2020,

                   Având în vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001,privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare,

                        În conformitate cu prevederile art.28 alin.(3) din   Hotărârea Guvernului României   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,

         Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

              În temeiul  art.129, alin.(2) , lit.”d”  , art.196, alin.(1),lit.”a” ,  coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din Ordonanța de Urgențănr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

                   H o t ă r â ș t e :

 

 

         Art.1.Se aprobă pentru anul 2020, Planul de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă pe persoanele beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

         Art.2.Viceprimarul ,responsabilul sălii de sport şi inspectorul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din Serviciul  asistenţă socială vor ţine evidenţa orelor prestate şi vor asigura instructajul privind normele de tehnica a securităţii muncii.

         Art.3.În funcţie de solicitări şi acţiuni sau de lucrări de interes local Planul de acţiune poate fi reactualizat.

         Art.4.Prezenta  se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică.

           

           Preşedinte de şedinţă,

     Pécsi Domokos

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                                               Secretar general,   

                                                                                                                    Józsa Ferenc