ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                            

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.7

din 30 ianuarie 2020

privind aprobarea inventarului la finele anului 2019

 
 

                                   Consiliul local al comunei Acățari,

                       Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.564/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.557/2020,

                                   În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.82/1991,privind contabilitatea,republicată

                             Văzînd prevederile art.289 din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                   Avînd în vedere prevederile pct.3 din Normele de organizarea şi efectuarea inventarierii,aprobat prin Ordinul Ministrului Finaţelor nr.1.753/2004,modificat prin Ordinul nr.1752/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,cu modificările şi completările ulterioare,

                       Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                       În temeiul   art.196, alin.(1),lit.”a” ,  coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din Ordonanța de Urgențănr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

                   H o t ă r â ș t e :

 

                   Art.1.Se aprobă inventarul elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari,înscrise în listele de inventariere şi registrul de inventar,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta , cu  următori indicatori principal.

 

Active Fixe:                                                          57.653.265

   din care:

Instalaţii tehnice, mijloace de transport,aparatura

Birotica şi alte active corporale                                213.292

Terenuri şi clădiri:                                               57.439.973

Active curente:

          din care:

Stocuri:                                                                    1.201.384

Creanţe curente ce urmează a fi incasată

de la pers. Fizice:                                                      305.458

Soldul conturilor la Trezorerie şi bănci:                   786.478

TOTAL ACTIVE:                                                 59.946.585

                   Art.2.Primarul, contabilul şi comisia de inventariere vor răspunde de exactitatea datelor  din anexă.

 

                       Preşedinte de şedinţă,

               Pécsi Domokos

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                                               Secretar general,   

                                                                                                                    Józsa Ferenc