ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                               

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.8

din 17 februarie 2020

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile

martie- mai  2020

 

        

Consiliul local al comunei Acățari;

         Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1253 /2020 , raportul  compartimentului de resort  nr. 1256/2020 ;

În conformitate cu prevederile  art.123 ,alin.(1) din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

         Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Acăţari,aprobată prin HCL nr.9/2016;  

         Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a” coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit.”a” , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

 

                            H o t ă r â ș t e :

        

           

           Art. 1.  Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile martie- mai  2020   a d-lui  consilier Nam Vilmos.

Art. 2. Domnul consilier Nam Volmos, exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

Art.3. În cazul lipsei preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe perioada mandatului, se va proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără a se întrerupe mandatul de trei luni.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana nominalizată de la art. 1.

             Art.5.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari ,  Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 

                        Președinte de ședință,

                        Pecsi Domokos                                   Avizat  pentru legalitate,

                                                                                     Secretar general,

                                                                                       Jozsa Ferenc