ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                  

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A NR.9

din 17 februarie 2020

privind atestarea apartenenței unui teren intravilan din localitatea Acățari,comuna Acățari  la domeniul privat al comunei Acățari, județul Mureș.

 

Văzând:

              -    Referatul de aprobare nr.8728/31.12.2019, prezentat de primarul comunei,

                -   Raportul de specialitate nr. 8729/31.12.2-19, prin care se propune atestarea unui teren intravilan din localitatea Acățari, comuna Acățari la domeniul privat al comunei,

                 - Avizul  Comisiei  de specialitate nr. 9/2020  din cadrul Consiliului local Acățari,

              În conformitate cu inventarul domeniului privat al comunei Acățari în care este cuprins terenul menționat,  aprobat de HCL nr.12  din data de  19 martie 2008, modificată prin HCL nr.18 din 14 mai 2008,

             Conform  prevederilor  art.41 alin 52 din Legea nr.7 din 13 martie 1996- Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

              Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

               În temeiul prevederilor art.129 alin.(2)  lit.”c” . coroborat cu art.139 alin. (3)  și art.196, alin.(1), lit. „a” coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit.”a” , din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

                                   H o t ă r â ș t e :

                  

Art. 1 Se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Acățari a terenului intravilan în suprafațăa de 6700 mp, situat în localitatea Acățari, județul Mureș, identificat în Catrea funciară Nr.50174, Nr.topografic 359/2/2/2 Acățari.

Art. 2 Se împuternicește primarul comunei să facă demersurile necesare înscrierii terenului  în evidențele OCPI Mureș.

Art. 3.Prezenta ,prin grija secretarului general se comunică Instituției Prefectului – Județul Mureș, Primarului comunei Acățari și se afișează pe site-ul UAT Acățari.

 

                        Președinte de ședință,

                        Pecsi Domokos                                   Avizat  pentru legalitate,

                                                                                            Secretar general,

                                                                                              Jozsa Ferenc