ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E  NR.15

din 30 martie 2020

privind aprobarea demolării construcției Școală Generală și Anexă, situate  în com.Acățari,sat.Acățari,nr.99,înscrise în CF nr.52.229/Acățari,nr.cad.:52.229,sub nr.A1.1 și A1.2

 

 

         Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2446/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.2455/2020,

                   Având în vedere prevederile :

-              art.287 lit.” b” din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ,

-                    Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 ,privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată cu modificările și completările ulterioare

-                     Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,privind autorizarea executării lucrărilor de construire,

-                    Legii nr. 153 din 5 iulie 2011 , privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor,

Ținând cont de  prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

                În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind CodulAdministrativ,

 

 

 

 

                               H o t ă r â ș t e:

 

 

Art.1.Se aprobă demolarea Școlii generale, construită din cărămidă,acoperită cu țigle,compusă din:4 săli de clasă,3 holuri,sală informatică,mat.didactic,bucătărie,2 săli profesorale,grup sanitar ,în suprafață construită la sol de 477 mp și anexei compuse din WC, în suprafață construită la sol de 37 mp, situate  în com.Acățari,sat.Acățari,nr.99,înscrise în CF nr.52.229/Acățari,nr.cad.:52.229,sub nr.A1.1 și A1.2,aparținând domeniului public al comunei.

Art.2.Primarul comunei,prin aparatul de specialitate,vor duce la îndeplinrea prevederilor prezentei,conform  Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 ,privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Art.3. Prezenta se aduce la cunoștință publică  ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția  Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş

-         Școala Gimnazială Acățari.

 

 

     Preşedinte de şedinţă,

                    Nám Vilmos

                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                              Secretar,

                                                                              Józsa  Ferenc