ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                           

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E NR.5
 din 30 ianuarie 2020

privind aprobarea proiectului  reţelei şcolare pentru anul școlar 2020-2021 de pe raza teritorială a comunei Acăţari

 

        

                        Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7915 /2019 și raportul  Compartimentului de resort nr. 7922/2019,

                        Ținând cont de  Avizul conform privind reţeaua şcolară pentru anul școlar 2020-2021, de pe raza comunei Acăţari,comunicat de Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş cu adresa nr.10.694 /13.12.2019

                        Având în vedere prevederile art.61 alin.(2)  din Legea nr.1/2011,privind Legea Educaţiei Naţionale,

                        În conformitate cu prevederile  Ordinulului  Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 a Ministerului Educației Naționale ,pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021.   

            Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                  În temeiul   art.129, alin.(7) ,lit.”a”, art.196, alin.(1),lit.”a” ,  coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din Ordonanța de Urgențănr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

                   H o t ă r â ș t e :

 

 

                   Art.1.Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul școlar 2020-2021 de pe raza teritorială a comunei Acăţari,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

                   Art.2.Primarul comunei şi  Consiliul de administraţie a Școlii gimnaziale Acăţari vor respecta prevederile prezentei.

         Art.3. Prezenta se aduce la cunoștință ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția  Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş

-         Școala Gimnazială Acățari.

 

 

           Preşedinte de şedinţă,

     Pécsi Domokos

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                                               Secretar general,   

                                                                                                                    Józsa Ferenc