ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                               

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T  Â R ĂR E A NR.17

din 30 martie 2020

 privind aprobarea  Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”

 

 

 

Consiliul local al comunei Acățari,

Având  în vedere  adresa  I.P.J Mures , cu privire la aprobarea Convenţia de cooperare  pentru implementarea Proiectului de interes publicla  l „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat” ,

Analizând Referatul de aprobare  al primarului nr. 2448/2020 și raportul compartimentului de resort  nr.2457/2020

În conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.218/2002,privind organizarea și funcționarea Poliției Românecu modificările și completările ulterioare ,HG nr.196/2005,privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor,de realizare a ordinii și siguranței publice,pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale ,

Văzând prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

         În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codu lAdministrativ,

 

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

Art.1. Aprobă încheierea Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat” între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Consiliul Local al comunei Acățari, conform anexei la prezenta ,  care face parte integrantă din prezenta .

Art.2. Se mandatează Primarul comunei Acățari  să semneze a Convenţia de cooperare.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative; Primarul comunei Acățari; Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mures şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

         Nám Vilmos

                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                              Secretar,

                                                                           Józsa  Ferenc