ROMANIA                                                                                                                

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                               

COMUNA ACĂŢARI

CONSILIUL  LOCAL                                                                                             

 

 

H O T Ă RÂ R E A  NR.1

din 30 ianuarie 2020

pentru validarea Dispoziţiei nr. 283  din 27  decembrie 2019

pentru rectificarea Bugetului Local a Comunei Acăţari pe anul 2019

 

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari,

         Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.558/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.551/2020,

Luând în considerare  prevederile art.129, alin.(4) "a"din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

Ţinând seama de prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

           Ținând cont de prevederile HG 971/2019 privind privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale,

Conform art.7, alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

         În temeiul art.129, alin.(2),lit.”b”,alin.(4),lit.”a”,art.136 alin.(8) și art.196,alin.(1),lit.”a”  din OUG nr.57/2019,privind CodulAdministrativ,

 

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

 

 

Art.1. Se validează Dispoziţia nr. 283 din 27 decembrie 2019, privind aprobarea Rectificării Bugetului Local a comunei Acăţari pe anul 2019.

         Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Ordonatorul principal de credite şi biroul financiar contabil.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

     Pécsi Domokos

  Avizat ptr.legalitate,

                                                                                          Secretar general,     

                                                                                               Józsa Ferenc