ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ             

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                             

 

 

HOTĂRÂRE A NR.16

din 30 martie 2020

privind aprobarea  modificării  Organigramei și  Statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului

din cadrul Primăriei comunei Acățari

 

 

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari, ,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1694/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1696/2020,

                        Având în vedere prevederile :

 

Ø  art.129 alin.(2),lit.”a”,alin.(3),lit.”c” și art.139 ,coroborat cu prevederile art.407 din Ordonanța de Urgențănr. 57 din 3 iulie 2019, privindCoduladministrativ

Ø  Art.11, art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.”b” și art.40 din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și H.C.L. nr. 46 din 25 iulie 2017 privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Acățari  și din serviciile publice din subordinea acestuia

Ø  art. III,pct.8  din O.U.G. nr. 63/2010, pentrumodificareaşicompletareaLegiinr. 273/2006 privindfinanţelepublice locale, precumşipentrustabilireaunormăsurifinanciare;

Ø  Adresa nr.5262/2019 a Instituției Prefectului-jud.Mureș de stabilire a numărului maxim de posturi,

Ținând cont de  Hotărârea Consiliului Local al comunei Acățari nr.3 din  30 ianuarie 2020 , privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari
Văzândprevederile art.7 alin.(1) șialin.(2) din Legea nr.52/2003 privindtransparențadecizionalăînadministrațiapublică

                        În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privindCodulAdministrativ,

 

 

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

 

Art.1. – Se aprobămodificareastructuriifuncțiilorpublice din cadrulaparatului de specialitate al PrimaruluicomuneiAcățari,după cum urmează:

Se înființeazăfuncțiapublică de inspector ,clasa I, grad profesionalprincipal,gradațiaII,încadrulCompartimentului de fond funciar.

 

Art.2.-Se aprobăStatul de funcțiișiOrganigramapentrupersonalul din aparatul de specialitate al PrimaruluicomuneiAcățari,conformanexei nr.1 și nr.2,care fac parte integrantă din prezenta.

Art.3.-Prezenta se comunicăPrimaruluicomuneiAcățari,Birouluifinanciarcontabilșiresurseumane , AgențieNaționale ale Funcționarilo Public mInstituțieiPrefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

            Nám Vilmos

                                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                 Secretar,

                                                                       JózsaFerenc