ROMANIA                                                                                  

JUDEŢUL MUREŞ                                                              

COMUNA  ACĂŢARI
CONSILIUL LOCAL
 
                                                                                       
HOTĂRÂREA NR.22

din 18 mai 2020

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3190/2020 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3202/2020,

             În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale,

                     Ţinând cont de prevederile:

-Legii 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,

-Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

                     Având în vedere:

-Ordonanța de urgență nr.50/2020, privind rectificarea bugetului de stat,

-Decizia nr.7779 din 22.04.2020, privind repartizarea sumelor privind cote din impozit pe venit și cote defalcate din TVA,

-Legea 273/2006,privind finanțele publice locale,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ                

        

 H o t ă r â ș t e  :

 

                   Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

 

TEXTUL INTEGRAL O GASITI LA ANEXA