ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.27

din 27 mai 2021

privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”

 

Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând referatul de aprobare nr. 3849/2021 al Primarului comunei Acățari, Raportul de specialitate al Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere solicitarea formulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, înregistrată la Consiliul Local al  comunei  Acățari sub nr. 2463/2021,

Având în vedere  prevederile:

-         art. 8 alin. (3) lit. ”c” și ale art. 10 din legea nr. 51/2006 a serviciilor publice comunitare de utilități publice , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-         Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,

-         art.17, alin. (2), lit.”h”, ale art.20, alin.(3) şi ale art.37, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, coroborate cu cele ale OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  prevederilor art. 129 alin. (1) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. ”d” şi alin. ( 7) lit. ”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,  privind Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H o t ă r â ș t e :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

Art. 2. Conținutul actualizat al Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”, incluzând și modificările aduse prin prezenta hotărâre, se regăsesc în anexele nr. 3 și nr. 4.

 

Art. 3. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.  Se mandatează Primarul comunei Acățari, domnul Osvath Csaba, reprezentantul comunei Acățari , să voteze în Adunarea Generală a Asociației în sensul dispozițiilor art. 1 și să semneze actele adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Mureș și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”.

 

  Preşedinte de şedinţă,

             Nám Vilmos

                                                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                           Secretar general,

                                                                                                Józsa Ferenc