ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.28

din 27 mai 2021

privind punerea la dispoziția Companiei Aquaserv SA a terenurilor aferente investiției ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș perioada 214-2020”

 

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari;

          Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3850/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3858/2021;

          Având în vedere:

-              Adresa nr.206193/II/A/4 din 22.04.2021 a Companiei Aquaserv SA,prin care solicită adoptarea unei HCL privind afectarea domeniului public al comunei Acățari;

-              Certificatul Urbanism nr.203 din 04.11.2020;

-              Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

-              Prevederile Legii nr.242/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(2),lit.”d”,coroborat cu alin.(7),lit.”n”,art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1),lit.”a” din OUG nr.57/2029,privind Codul administrativ;

 

H o t ă r â ș t e:

 

Art.1.Se aprobă punerea la dispoziția Companiei Aquaserv SA a terenurilor aferente investiției ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș perioada 214-2020”,care se vor realiza în comuna Acățari.

Art.2.Terenurile puse la dispoziția Companiei Aquaserv SA,fac parte din domeniul public sau se află în posesia  comunei Acățari.

Art.3.Planșele MS-A/C-PG-01; MS-ACT-A-PG-01; MS-ACT-A-PG-02; MS-ACT-A-PG-03, pentru lucrările ce se vor realiza pe raza comunei, fac parte integrantă din prezenta.

 

Art.4.În baza situației terenurilor din domeniul public al comunei Acățari aferente investiției ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș perioada 214-2020” se vor emite adeverințe din care să rezulte:

-              Terenurile se află în domeniul public al comunei Acățari și sunt administrate de Consiliul local al comunei Acățari,sau

-          Terenurile se în posesia comunei Acățari,

-              Pentru terenurile respective nu au fost depuse cerei de retrocedare în condițiile legislației în vigoare,

Art.5. Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarul comunei Acățari

-      Compania Aquserv SA

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

                 Nám Vilmos

                                                                                                           Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                            Józsa Ferenc