ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.29

din 27 mai 2021

privind aprobarea delegării  prin atribuire directă a  gestiunii, serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  al comunei Acățari , către operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia  a bunurilor din domeniul public al comunei Acățari aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare

 

 

            Consiliul Local al comunei Acățari, întrunit în  ședință ordinară de lucru, la data de 27 mai 2021,

Având în vedere prevederile:

-          Referatul de aprobare nr.3851/2021

-          Raportul Compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 3859/20121

-          Prevederile art.8 alin.3 lit.d, coroborat cu art.10 alin.5 şi alin.6,  art. 28 alin.2¹ şi art. 52¹ din  Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 lit.x, art.10 alin.1, art.17 alin.1, art.18 alin.1 lit.a și alin.2 şi art.22 alin.2 din Legea nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-          Art. 17 alin.4 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662 încheiat la data de 05.03.2010, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş şi Compania Aquaserv SA Tg. Mureş,

-          Art. 5 alin.1 lit.a, și art.17 alin.1 lit.d din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 43 din data de 4 decembrie 2007,

-          HCL nr.43/2007, privind aderarea comunei Acățari la ADI Aqua Invest Mures

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul prevederilor art.89 - 91, art.129 alin.2 lit.c şi d, art.129 alin.6, precum şi art. 129 alin.7 lit.n din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art. 1. Se aprobă delegarea prin atribuire directă a  gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  a comunei Acățari către  Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, operator regional cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/464/1998, CIF RO 10755074.

            Art. 2. Se aprobă  punerea la dispoziția Operatorului Regional  Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, a bunurilor din domeniul public al comunei Acățari aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare , care se vor realiza prin proiectul POIM. 

            Art. 3. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, înregistrat sub nr. 22/202.662/2010, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre inclusiv anexele acestuia respectiv Regulamentul serviciilor si Caietul de sarcini, - iar potrivit art. 52 din contract, acesta intră în vigoare, după semnarea Procesului verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor.

            Art. 4. Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să semneze în numele şi pe seama comunei  Acățari, Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare cu Compania Aquaserv SA Tg. Mureş.

            Art. 5. Predarea către operator a bunurilor menționate la art. 2,  se va efectua prin încheierea unui Proces verbal de predare-preluare, de la comuna. Acățari către Compania Aquaserv SA Tg. Mureș, conform art.76 pct.2 lit.b – Dispoziții generale din contract, acestea urmând a avea regimul de bunuri de retur.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei Acățari, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi Compania Aquaserv SA Târgu Mureş.

 

 

 

           

  Preşedinte de şedinţă,

                 Nám Vilmos

                                                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                                Józsa Ferenc