ROMANIA

JUDEȚUL  MUREȘ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.30

din 27 mai 2021

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în imobilul din comuna Acățari,sat.Acățari,nr.37/A

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari;

          Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3852/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3860/2021;

Având în vedere Avizele favorabile aComisiei : Activităţi economico-financiare, Administrarea domeniului public și privat, Agricultură,    Amenajarea teritoriului şi Comisiei urbanism  și învăţământ, sănătate şi familie  , activităţi social-culturale, culte , muncă şi protecţie socială , protecţie copii, tineret şi sport;

Având în vedere prevederile H.G nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 302-331 și art. 362, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare;             

 H o t ă r â ș t e :    

 

          ART. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate nr. 3513 din 10.05.2021,privind aprobarea concesionării prinlicitaţie publică a unui spaţiu situate în com.Acățari,sat.Acățari,nr.37/A , cu destinaţie cabinet medicale proprietate comunei  Acățari, conform anexei nr. 1 ,care face parte integrantă din prezenta.

 

ART. 2. – Se aprobă concesionarea prin licitatie publica deschisă a spațiului situate în com.Acățari,sat.Acățari,nr.37/A ,proprietatea comunei Acățari, în suprafață totală de 157,05 mp, compus din suprafață de cabinet medicale de 80,99 mp și suprafețe anexă  de 76,06 mp identificat în anexa nr. 2 , care face parte integrantă din prezenta, având destinaţia de cabinet medical şi/sau desfăşurării unor activităţi  conexe actului medical.

ART.3.– Se aprobă Documentația de atribuire privind concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de cabinet medicale situate com.Acățari,sat.Acățari,nr.37/A ,în suprafaţă totală de 157,05mp, proprietate comunei Acățari,conform anexei  nr. 3 care face parte integrantă din prezenta.

ART. 4. – Prețul de pornire la licitațieva fi de:

-      3 euro/mp/lună pentru cabinet medicale

-      1 euro/mp/lună pentru suprafețe anexă

ART. 5 . Prelungirea contractului   se va face pe o perioada de 5 ani,cu posibilitatea de prelungire,conform prevederilor legale.

ART. 6. – Cu executarea prezentei se încredinţează Comisia de licitație,care  va fi nominalizată  prin Dispoziția  Primarului.

ART.7.- Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarul comunei Acățari

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

                   Nám Vilmos

                                                                                                           Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                           Józsa Ferenc