ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.31

din 27 mai 2021

privind aprobarea prelungirii contractului de închirierea nr.3738/27.06.2014

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari;

          Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3853/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3861/2021;

            Având în vedere :

-              cererea d-nei Kiss Eva,prin care solicită prelungirea contractului de închiriere nr.3738/27.06.2014;

-              prevederile  art.10,alin.(2),(3) art.11art.14, din Ordonanta de Urgența 40/1999aGuvernului României privind protecția chiriaților ți stabilrea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe , cu modificările și competările  ulterioare ;

-              prevederile art.21 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele , cu modificările și completările  ulterioare ;

-              -prevederile  art.32,alin.(1), art 37 din Hotărarea nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metolodogice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 privind locuintele ;

-              prevederile art. , alin.(2) din Hotărârea nr.310/2007 a Guvernului României pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unitaților  administrativ –teritoriale ale acestuia , precum și pentru locuințele de serviciu ,locuințele de intervenție și căminele pentru salariatiale societăților comerciale ,companiilor naționale ,societăților naționale ți regiilor autonome ;

-              prevederile  art.108,lit, “c” și “ d ” , alin .(6 ),lit. “ b ” ,alin.7, lit. “q” , din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul  administrativ ;

În temeiul prevederilor art. 139, alin (3),art.196,alin.(1) , lit. “ a ”  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul  administrativ,

 

 

                             H o t ă r ă ș t e:

 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.3738/27.06.2014,încheiat între Primăria comunei Acățari și d-na Kiss Eva,având ca obiect:locuința de serviciu situat în comuna Acățari,sat.Acățari,nr.36

Art. 2 . Prelungirea contractului   se va face pe o perioada de 5 ani ,cu posibilitatea de prelungire,conform prevederilor legale.

Art.3 .Tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) va fi:

-      pentru suprafața locuibilă:6 lei/mp/lună

-      pentru suprafața antreului,debaralei,cămării,camerei de baie,WC:2,5 lei/mp/luna

-      pentru suprafața teraselor,pivnițelor,boxelor,logiilor:2,5 lei/mp/lună

(1)       Chiria se actualizează în funcție de rata anuală a inflației ,în condiții legislației în vigoare.

Art.4. Primarul Comunei Acățari , prin servicile de specialitate ,va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotârări .

Art.5. Secretarul general al comunei Acățari va asigura comunicarea prezentei hotârări tuturor factorilor interesați.

 

 

              Preşedinte de şedinţă,

                           Nám Vilmos

                                                                                                           Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                           Józsa Ferenc