ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.32

din 27 mai 2021

privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren intravilan cu construcții,aparținând domeniului public al comunei Acățari,identificat potrivit CF nr.50406-Acățari,nr.cad:50.406,situat în comuna Acățari sat.Roteni,nr.71/A

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari;

          Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3854/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.3862/2021;

          Având în vedere:

-              Hotărârea Consiliului local Acăţari nr.18 din 26.04.2001, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public  al comunei Acăţari,

-              art.25 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

-              art.879 din Codul Civil-Legea nr.287/2009,

-              art.269 din Codul de procedură Civilă,

-              documentația tehnică de dezmembrare,întocmit de SC Apulum Geo-Gis SRL,

-              avizele Comisiilor de specialitate,

Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare;             

 H o t ă r â ș t e :    

 

          Art.1.Se aprobă documentația tehnică de dezmembrare a imobilului identificat în C.F.nr.50406-Acățari, nr.cad.50406, în suprafaţă de 5.600 mp., teren fâneață intravilan, proprietar 1/1 Comuna Acățari (domeniu public),  teren pe care se află evidențiat o construcție C1: cămin cultural, construită din cărămidă, acoperită cu țigle, compusă din : oficiu, spălător, hol, magazie, sala de spectacol, scena, hol, terasă acoperită.

Art.2.Imobilul descries la art.1. va fi dezmembrat în 3 corpuri,astfel:

Lot 1:   A.1.-în suprafață de  S = 2.238 mp., curți construcții intravilan

            A.1.1. - Cămin Cultural, construită din cărămidă, acoperită cu țigle, compusă din :  oficiu, spălător, hol, magazie, sala de spectacol, scena, hol, terasă acoperită.

Lot.2: A.1. – în suprafață de   S = 1.600 mp., curți construcții intravilan

Lot.3. A.1. – în suprafață de  S = 1.717 mp., curți construcții intravilan

            A.1.1. -  Grădiniță cu program normal conrtruit în anul 2013 cu autorizație de  construire cu certificat energetic compusă din : 2 antree, 1 hol acces recepție, 2 săli de grupă cu grup sanitar, 1 sală multifuncțională, 1 cancelarie, 1 grup sanitar profesori, 1 cabinet medical cu grup sanitar, 1 vestiar, 1 depozit  material didactic, 1 boxă curățenie, 1 centrală termică

          Art.3 Cu executarea prezentei se încredinţează  Toth Emese-Zsuzsanna, administrator public al comunei Acățari,care va semna in fața Notarului Public actul de dezmembare.

Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarul comunei Acățari

-      Notar Public

-      OCPI Mureș

 

 

  Preşedinte de şedinţă,

                   Nám Vilmos

                                                                                                           Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                           Józsa Ferenc