ROMANIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.33

din 27 mai 2021

privind  scoaterea din contabilitatea instituției unor sume de recuperat conform Decizie Camerei de Conturi Mureș nr. 54/2017

 

 

                     Consiliul local al comunei Acățari,

                             Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 3863/2021 a Biroului financiar contabil și expunerea de motive a Primarului comunei Acățari cu nr. 3855/2021.

                             Ţinând cont de Decizia Camerei de Conturi Mureș cu nr. 54 din 2017,

                   În urma Deciziei Curții de Apel Mureș nr. 676/2020,

                   În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

                   Conform Legii nr.207/2015,privind Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare,

                   Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,          

          În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare;         

 

             

 H o t ă r â ș t e :       

 

 

 

                   Art.1.Se aprobă scoaterea din evidența contabilă și anularea sumelor constatate de Camera de Conturi Mureș prin decizia nr. 54/2017, ca fiind prejudiciu , reprezentând cheltuieli către Asociația Audit Mureș, în valoarea totală 33.600 lei, în urma Deciziei Curții de Apel Mureș nr. 676/2020 ,definitivă și irevocabilă.

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.3.Prezenta,prin grija secretarului general al comunei, se aduce la cunoștință publică și comunică cu:

-         Instituția Prefectului jud.-Mureș

-         Primarul comunei

-         Camera de Conturi Mureș

 

 

 Preşedinte de şedinţă,

                          Nám Vilmos

                                                                                                                                                Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                  Józsa Ferenc