ROMANIA

JUDEȚUL  MUREȘ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.34

din 27 mai 2021

privind  scoaterea din contabilitatea instituției unor sume de recuperat conform Deciziei Camerei De Conturi Mureș nr. 983/2014

 

 

 

                           Consiliul local al comunei Acățari,

                             Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 3864/2021 a Biroului financiar contabil și expunerea de motive a Primarului comunei Acățari cu nr. 3856/2021.

                             Ţinând cont de Decizia Camerei de Conturi Mureș cu nr. 983 din 28.04.2014,

                   În urma Hotărârii Tribunalului Specializat Mureș nr. 423/2018.

                   În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

                   Conform Legii nr.207/2015,privind Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare,

                   Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare;         

 

             

            H o t ă r â ș t e :

 

 

 

                   Art.1.Se aprobă scoaterea din evidența contabilă și anularea sumelor constatate de Camera de Conturi Mureș prin decizia nr. 983/2014, ca fiind prejudiciu, reprezentând cheltuieli către SC Nordanisz SRL în valoarea totală 45.900, în urma Hotărârii Tribunalului Specializat Mureș nr. 423/2018 ,definitivă și irevocabilă.

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Prezenta,prin grija secretarului general al comunei, se aduce la cunoștință publică și comunică cu:

-         Instituția Prefectului jud.-Mureș

-         Primarul comunei

-         Camera de Conturi Mureș

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,

                          Nám Vilmos

                                                                                                                                                Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                  Józsa Ferenc