ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                        

COMUNA    ACĂŢARI       

CONSILIUL  LOCAL 

 

                                                                     

 

H O T Ă R Â R E A NR.35

din 30 iunie 2021   

privind  aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2021

 

 

 

                                    Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.4499/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.4503/2021,

În conformitate cu prevederile art.49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

                   În conformitate cu prevederile art.129, lit”a”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările  și  completările  ulterioare,         

                             Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                    În temeiul  art.196, alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ , cu modificările  și  completările  ulterioare, 

 

 

             

            H o t ă r â ș t e :

 

 

                        Art.1.Se aprobă contul de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2021, cu următorii indicatori principali:

 

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                                 2.765.266  Lei

-          total cheltuieli:                              1.526.194 Lei

-          Rezultatul exercitiului                  1.239.072 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri:                                        2.525.571   Lei

-          cheltuieli:                                     1.333.053 Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:          1.192.518 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri:                                       239.695  Lei

-          Cheltuilei:                                     193.141  Lei

-          Rezultatul exercitiului SD:          46.554  Lei

 

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                                    63.745  Lei

-          cheltuieli:                                         37.664 Lei

-          rezultatul exercitiului:                  26.081   Lei

 

 

Art.2.Ordonatorul principal de credite  şi compartimentul financiar contabil   răspund de exactitatea datelor  din prezenta hotărâre.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

                          Nám Vilmos

                                                                                                                                                Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                  Józsa Ferenc