ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ   

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                 

H O T Ă R Â R E A NR.38

din 29 iulie 2021

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile

august-octombrie   2021

 

         

Consiliul local al comunei Acățari;

          Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5036/2021 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5042/2021 ;

În conformitate cu prevederile  art.123 ,alin.(1) din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

Văzând  prevederile art.8.1. din HCL nr.45 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare;

          Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;         

            În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare;         

           

 

 H o t ă r â ș t e :

 

 

            Art. 1.  Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile  august-septembrie 2021   a d-nei consilier Nagy Dalma-Imola.

Art. 2. Doamna consilier Nagy Dalma Imola exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

Art.3. În cazul lipsei preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe perioada mandatului, se va proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără a se întrerupe mandatul de trei luni.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana nominalizată de la art. 1.

             Art.5.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari ,  Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

Nám Vilmos                                                                                                                                                                                                                                                                           Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                    Józsa Ferenc