ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.40

din 29 iulie 2021

privind completarea  Hotărârii  Consiliului local nr.15 din 30 martie 2020,respectiv nr.75 din 30 decembrie 2020, privind aprobarea demolării construcției Școală Generală și Anexă, situate  în com.Acățari,sat.Acățari,nr.99,înscrise în CF nr.52.229/Acățari,nr.cad.:52.229,sub nr.A1.1 și A1.2

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5038/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.5044/2021,

            Având în vedere prevederile :

-                art.287 lit.” b” din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ,

-                      Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 ,privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată cu modificările și completările ulterioare

-                      Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,privind autorizarea executării lucrărilor de construire,

-                      Legii nr. 153 din 5 iulie 2011 , privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor,

-                      OMENCS nr. 5819 din 25 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia,

În conformitate cu adresa nr.30124/28.06.2021, a Ministerului Educației și Cercetării,Direcția Patrimoniu și Investiții,

Ținând cont de  prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare;         

             

 H o t ă r â ș t e :

 

Art.1.Se completează art.1 a Hotărârii  Consiliului local nr.15 din 30 martie 2020,privind aprobarea demolării construcției Școală Generală și Anexă, situate  în com.Acățari,sat.Acățari,nr.99,înscrise în CF nr.52.229/Acățari,nr.cad.:52.229,sub nr.A1.1 și A1.2,prin care  se aprobă demolarea Școlii generale, construită din cărămidă,acoperită cu țigle,compusă din:4 săli de clasă,3 holuri,sală informatică,mat.didactic,bucătărie,2 săli profesorale,grup sanitar ,în suprafață construită la sol de 477 mp și anexei compuse din WC, în suprafață  construită la sol de 37 mp, situate  în com.Acățari ,sat.Acățari,nr.99,înscrise în CF nr.52.229/Acățari, nr.cad.:52.229,sub nr.A1.1 și A1.2,aparținând domeniului public al comunei,respectiv a Hotărârii Consiliului local nr.75 din 30 decembrie 2020,privind completarea Hotărârii Consiliului local nr.15 din 30 martie 2020 cu alin.(2), și alin.(3) care vor avea următorul  cuprins:

 

(2) Destinația pe care urmează să o primească suprafața de 1550 mp,aferentă unității de învățământ,rămasă liberă în urma demolării celor două corpuri de clădiri va fi: parc amenajat pentru public,spațiu de joacă pentru copii amenajat și zonă verde.

(3)Fondurile pentru amenajarea acestuia vor fi alocate de Consiliul local Acățari/Primăria comunei Acățari și va fi administrată de Consiliul local Acățari/Primăria comunei Acățari.

Art.2.Primarul comunei,prin aparatul de specialitate,vor duce la îndeplinrea prevederilor prezentei,conform  Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 ,privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii,republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Prezenta se aduce la cunoștință publică  ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția  Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Ministerului Educației și Cercetării

-         Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş

-         Școala Gimnazială Acățari.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

Nám Vilmos                                                                                                                                               

                                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                 Józsa Ferenc