ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ     

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL    

                                           

H O T Ă R Â R E A NR.41

din 29 iulie 2021

privind revocare și radierea dreptului de administrare înscris în CF 50174/Acățari , nr. cad. 50174 înscris în favoarea  U.J.C.C. Mureș

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                   Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5039 /2021 și raportul  Compartimentului de resort nr. 5045/2021,

                   Având în vedere:

-                     Hotărârea Consiliului local Acățari nr.9 din 17 februarie 2020 ,prin care se atestă apartenența la domeniul privat al comunei Acățari a terenului intravilan în suprafațăa de 6700 mp, situat în localitatea Acățari, județul Mureș, identificat în Catrea funciară Nr.50174, Nr.topografic 359/2/2/2 Acățari,

-                     Prevederile art. 869, art. 885 alin.(4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003, privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrative,

 

         

                             H o t ă r â ș t e  :

                  

 

 Art.1 Se aprobă revocarea dreptului de administrare înscris în CF 50174/Acățari , nr. cad. 50174 în favoarea  UJCC Mureș , asupra terenului de sub A1, de la C1.

Art.2 Se aprobă radierea dreptului de administrare înscris în CF 50174/ Acățari, nr. cad. 50174 în favoarea  UJCC Mureș , asupra terenului de sub A1, de la C1.   

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredinţează d-na Toth Emese Zsuzsanna, administratorul public al comunei Acățari.

     Art.4 Prezenta ,prin grija secretarului general se comunică Instituției Prefectului – Județul Mureș, Primarului comunei Acățari și se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale.

 

Preşedinte de şedinţă,

Nám Vilmos                                                                                                                                                                                                                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                 Józsa Ferenc