ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ   

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL 

                                                                          

H O T Ă R Â R E A NR.43

din 29 iulie 2021

, privind aprobarea  numărului și cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Acățari pentru sem.al-II-lea  al anului  şcolar 2020 – 2021

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

            Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5041/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.5047/2021,

            În temeiul:

-                      art. 82, alin. (1) și (2) din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-                      prevederilor Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011,privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare ;

-                      prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021,

                        Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                        În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) , lit. ”d”, alin. (7), lit. ”a” , și art. 139, alin. (1) coroborat cu prevederile art.243, alin.(1), lit.”a”  din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

                        H o t ă r â ș t e :

 

 

            Art.1. Se aprobă  acordarea unui  număr total de 61 burse școlare , pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Acățari  pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021,din care:

-         burse de performanță: 0

-         burse de merit:

                  -media semestrială 10:  3

                  -media semestrială între 9.50-9.99: 21

                  -media semestrială între 8.50-9.50: 37

-         burse de studiu:0

Burse de ajutor social, din care:0

-         burse de boală:0

-         burse  pentru elevi din familii cu venituri mici:0

 Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Acățari, semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021 , după cum urmează:

a)     bursele de merit – 6.670 lei;  din care:

-                     150 lei/bursă/lună pentru elvi care au obținut media generală 10

-                     120  lei/bursă/lună pentru elvi care au obținut media generală între 9,50-9,99

-                     100 lei/bursă/lună pentru elvi care au obținut media generală între 8,50-9,50

Art.3. Acordarea burselor școlare se va realiza de către Școala Gimnazială Acățari  în baza criteriilor generale stabilite prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011 , privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, și după caz, a criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație, în limita fondurilor alocate cu această destinație

Art. 4 Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor școlare burselor școlare revine Consiliilor de administrație ale unității de învățământ. În situația în care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților de învățământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistentă socială, competente în acest sens.

Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  revine conducerii Școlii Gimnaziale Acățari .

Art.6.Prezenta  se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei, Școlii gimnaziale Acățari și se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale.

Preşedinte de şedinţă,

                Nám Vilmos                                                                                                                                                                                                                                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                               Secretar general,

                                                                                 Józsa Ferenc