ROMANIA                                                                                                  

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

COMUNA  ACĂŢARI
CONSILIUL  LOCAL                                                                                                      

H O T Ă R Â R E A NR.44

din 27 august 2021

privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021

 

 

                             Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5564/2021, și raportul  compartimentului de resort  nr.5575/2021,

                           Având în vedere prevederile art. 155, alin.(4), lit "b"  precum și  art.128, alin.(4) litera "a" din OUG nr.57/2019, privind codul administrativ,

                 Conform art. 45, alin.4 si alin.7 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

                           Ţinând cont de prevederile Legii 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ,        

 

 H o t ă r â ș t e :

 

 

                   Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli ,rectificat pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre  cu următorii indicatori principali: