ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

COMUNA    ACĂŢARI

CONSILIUL LOCAL                                                                              

 

H O T Ă R Â R E A NR.45

din 27 august 2021   

privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul II,anul 2021

 

 

                                    Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5565/2021 , și raportul  compartimentului de resort  nr.5576/2021,

În conformitate cu prevederile art.49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

                                    În conformitate cu prevederile art.129, lit”a”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                    Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                        În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                     

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

                        Art.1.Se aprobă contul de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2021, cu următorii indicatori principali:

 

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                    6.141.979  Lei

-          total cheltuieli:                 3.868.524 Lei

-          Rezultatul exercitiului       2.273.455 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri:                           5.126.081 Lei

-          cheltuieli:                          2.972.384Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:      2.153.697 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri:                      1.015.898  Lei

-          Cheltuilei:                                     896.140  Lei

-          Rezultatul exercitiului SD:          119.758  Lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                  100.923 Lei

-          cheltuieli:                       77.114 Lei

-          rezultatul exercitiului:                23.809 Lei

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


           Preşedinte de şedinţă,

            Nagy Dalma Imola                                       Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                        Secretar,

                                                                                      Józsa  Ferenc