ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                       

COMUNA ACĂŢARI 

CONSILIUL LOCAL 

                                        

H O T Ă R Â R E A NR.46

din 27 august 2021

privind desemnarea reperezentanților Consiliului local în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Acățari

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                   Văzând adresa nr.2012/2021 al Școlii Gimnaziale Acățari,

                   Având în vedere referatul de aprobare  al Primarului comunei Acățari nr.5566/2021 , raportul  de compartimentului de resort   nr. 5577/ 2021 și avizul Comisiei de specialitate ,

           În conformitate cu prevederile art.96  din Legea nr.1/2011,privind Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

                        Ținând cont de prevederile art.4 din    Ordinul MEN  nr. 4619 din 22 septembrie 2014,pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,

                   În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”d”,cooroborat cu alin.(7),lit.”a” din din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

          În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                     

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

                   Art. 1. Se desemnează următorii Consilieri locali , să facă parte din Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Acăţari,ca reprezentanți al Consiliului local Acăţari.

          1.Albert Márton

          2.László József

          3.Bálint Barnabás Attila

                   Art. 2. Prezenta  se comunică domnului primar al comunei Acăţari, Osvath Csaba  ,consilierilor menţionați în art.1, Școlii Gimnaziale Acățari  şi Instituţiei Prefectului judeţului Mureş și se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale.

 

 

           Preşedinte de şedinţă,

          Nagy Dalma Imola                                      Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                        Secretar,

                                                                                      Józsa  Ferenc