ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                             

COMUNA ACĂŢARI   

CONSILIUL LOCAL                                         

 

H O T Ă R Â R E A nr.47

din 27 august 2021

privind  desemnareare  prezentantului  consiliului   local  în  comisia de evaluare şi

asigurare a calităţii   educaţiei

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari;

          Având în  vedere:

          -referatul de aprobare  a Primarului  comunei  Acățari  nr.5567/2021  ,raportul compartimentului de resort  nr.5578/2021 ;

                   -adresa  Școlii  Gimnaziale   Acățari  nr.2013/2021;

                   -dispoziţiile art.11alin.(4) lit.e) din OUG nr.75/2005 ,privind  asigurarea  calităţi  educaţiei, aprobată  prin  Legea nr.87/2006, cu modificările și  completările  ulterioare;

                   În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”d”,cooroborat cu alin.(7),lit.”a” din din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

          În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                  

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

          Art.1.-Se desemnează d-na Nagy Dalma Imola reprezentantul  Consiliului local,  în comisia de evaluare şi  asigurare a calităţii  educaţiei  la Școala  Gimnazială  Acățari.

          Art. 2. Prezenta  se comunică domnului primar al comunei Acăţari, Osvath Csaba  ,consilierului menţionat în art.1, Școlii Gimnaziale Acățari  şi Instituţiei Prefectului judeţului Mureş și se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale.

 

                          Preşedinte de şedinţă,

                      Nagy Dalma Imola                                                Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                                          Józsa  Ferenc