ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL    

                                                    

H O T Ă R Â R E A NR.48

din 27 august 2021

privind modificarea HCL nr.4/28 ianuarie 2021,prin care s-a aprobat rețea școlară a unităților de învățământ ,pentru anul școlar 2021-2022, de pe raza teritorială a comunei Acăţari

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5568 /2021 și raportul  Compartimentului de resort nr. 5579/2021,

                        Ținând cont de  Avizul conform privind reţeaua şcolară pentru anul școlar 2021-2022, de pe raza comunei Acăţari,comunicat de Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş ,

                        Având în vedere prevederile art.61 alin.(2)  din Legea nr.1/2011,privind Legea Educaţiei Naţionale,

                        În conformitate cu  Ordinul MEN  nr. 5599 din 21 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022,

                        Ținând seama de prevederile HCL nr.4/2021 prin care s-a aprobat rețea școlară de pe raza teritorială a comunei Acățari,pentru anul școlar 2021-2022,

            Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, coroborat cu prevederile  art.129, alin.(7) ,lit.”a”  ,privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                      

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

                   Art.1.Se modifică Anexa la HCL nr.4/2021,în sensul excluderii,pentru anul școlar 2021-2022 a Școlii primare Stejeriș (PRE/PRI),care se regăsește la poziția 9 în anexa la HCL nr.4/2021.

                   Noua Anexă aprobată ,conform art.1., face parte integrantă din prezenta.

                   Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.4/2021 sunt și rămân în vigoare.

                   Art.2.Primarul comunei şi  Consiliul de administraţie a Școlii gimnaziale Acăţari vor respecta prevederile prezentei.

          Art.3. Prezenta se aduce la cunoștință ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția  Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş

-         Școala Gimnazială Acățari.

 

Preşedinte de şedinţă,

                 Nagy Dalma Imola                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                     Secretar,

                                                                                   Józsa  Ferenc

                                                                                     

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                                                 Anexă la HCL nr.48  din 27 august 2021

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL  LOCAL

 

REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021/2022

 

 

Nr.crt.
Jud.
Urban/Rural
Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ
Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică(arondată)

-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ
1
MS
Rural
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, ACĂȚARI ,Str. Principală ,nr.289, cod.547005

tel.0265333150,fax.0265333150/PRI/GIMN

e-mail : scoalageneralaacatari@yahoo.com
 
2
MS
Rural
 
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM  NORMAL

ACĂȚARI,NR.125

PRE
3
MS
Rural
 
ŞCOALA PRIMARĂ, CORBEȘTI, STR PRINCIPALĂ NR.19, tel. – PRE/PRI
4
MS
Rural
 
ŞCOALA PRIMARĂ GĂIEȘTI, STR PRINCIPALĂ NR.69, /PRE/PRI
5
MS
Rural
 
GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL, GRUIȘOR  STR. PRINCIPALĂ NR. 25, /PRE
6
MS
Rural
 
ȘCOALA PRIMARĂ MURGEȘTI, STR PRINCIPALĂ NR.125, /PRE/PRI
7
MS
Rural
 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ROTENI, STR PRINCIPALĂ NR.88 /PRE
8
MS
Rural
 
ȘCOALA PRIMARĂ, ROTENI, STR PRINCIPALĂ NR.93,/PRI tel.0265333436
9
MS
Rural
 
ŞCOALA PRIMARĂ, VĂLENII – ACĂȚARI, STR PRINCIPALĂ NR.101, tel. 333272 /PRE/PRI
 

Preşedinte de şedinţă,

                 Nagy Dalma Imola                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                     Secretar,

                                                                                   Józsa  Ferenc