ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                               

 

H O T Ă R Â R E A NR.49

din 27 august 2021

privind aprobarea Protocolului de colabortare între comuna Acățari  Asociaţia Prosperitate Rază de Soare- Napsugár Ember  Jóléti Egyesület,

 

 

                             Consiliul local al comunei Acățari,

                                    Văzând cererea nr.5457/2021 adresată  Consiliului local Acățari de către cu Asociaţia Prosperitate Rază de Soare- Napsugár Ember  Jóléti Egyesület,

                                    Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5569 /2021 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5580/2021,

 În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011, privind asistenţa socială şi Legii nr.116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,republicată, Legii nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, modificată şi completată şi Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată;

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, coroborat cu prevederile  art.129, alin.(7) ,lit.”a”  ,privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                       

 

 

                   H o t ă r â ș t e:


                   Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare, între comuna Acățari, prin Consiliul Local al comunei Acățari  şi Asociaţia Prosperitate Rază de Soare- Napsugár Ember  Jóléti Egyesület  , având ca obiect îngrijire la domiciliu (ID 8810) , prevăzut în anexă ,care face parte integrantă din prezenta .

Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Acățari să semneze protocolul de colaborare prevăzut la art.1 din prezenta .

Art.3. Primarul comunei Acățari , prin aparatul de specialitate: Compartiment de asistență socială, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință publică  ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția  Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Compartiment de asistență socială

-         Asociaţia Prosperitate Rază de Soare- Napsugár Ember  Jóléti Egyesület.

 

Preşedinte de şedinţă,

                 Nagy Dalma Imola                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                     Secretar,

                                                                                 Józsa  Ferenc