ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL              

 

H O T Ă R Â R E A NR.50

din 27 august 2021

privind acordul Consiliului local de dare în folosință cu titlu  gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub

 

 

                             Consiliul local al comunei Acățari,   

                                    Văzând cererea nr.5328/2021 adresată  Consiliului local Acățari de către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub ,

                                    Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5570/2021 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5581/2021,

În conformitate cu prevederile art.297, lit”d”,și  art.349    din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                    Ținând cont de prevederile art. art.867-870 din Legea nr.287/2009,privind Codul Civil ,republicată cu modificările și completările ulterioare,

            Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                        În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, coroborat cu prevederile  art.129, alin.(7) ,lit.”a”  ,privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;         

           

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

     Art.1.- Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit a Bazei sportive Acățari către Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub,pentru oragnizarea competițiilor sportive- campionat de fotbal liga IV-,precum și pentru desfășurarea antrenamentelor echipei de fotbal junior și senior,conform  programului prestabilit.

    Art.2.-Termenul de dare în folosință  este  sezonul competițional 2021-2022.

    Art.3.- Clubul Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub va respecta condițiile organizatorice a meciurilor de fotbal și Regulamentele de Organizare a Activității Fotbalistice.

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  se însărcinează primarul comunei Acăţari,d-ul Osvath Csaba.

Art.5.- Prezenta  se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative; Primarul comunei Acățari, Clubului Sportiv Raza de Soare Acățari-Akosfalvi Napsugar Sport Klub  şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

 

 

Preşedinte de şedinţă,

                  Nagy Dalma Imola                                           Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                     Secretar,

                                                                                   Józsa  Ferenc