ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                               

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A Nr.51

din 13 noiembrie 2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru  lunile

noiembrie 2020-ianuarie 2021

 

 

         

Consiliul local al comuneiAcățari;

Înconformitate cu prevederile  art.123 ,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul  administrativ,cu modificările  și  completările  ulterioare;

Având în  vedere prevederile art.8.1. din HCL nr.45 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare;

În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

 

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

 

          Art. 1.Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile noiembrie  2020- ianuarie 2021   a d-lui       consilier  Ciatlos  György .

Art. 2.Domnul consilier Ciatlos György exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru  preşedintele de şedinţă.

Art.3.În cazul lipsei preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe perioada mandatului, se va proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără a se întrerupe  mandatul de trei luni.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana  nominalizată de la art. 1.

            Art.5. Prezenta se comunică  Primarului comunei  Acățari ,Instituției  Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

               Ciatlos György

                                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                Secretar general,

                                                                                     Józsa Ferenc