ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                 

 

H O T Ă R Â R E A NR.51

din 27 august 2021

privind aprobarea includerii în domeniul public al comunei Acățari al unor imobile având destinația de drumuri de acces și exploatație agricolă, în suprafață totală de 147.414  mp , situate în intravilanul și extravilanul localității, respectiv , completarea/defalcarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al comunei Acățari

 

 

          Consiliul local al comunei Acățari,

            Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5571/2021 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5582/2021,

Văzând pozițiile nr.30, 32 și 33 din anexa nr.9 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului  public al comunei Acăţari,aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.964 din 17 septembrie 2002 de atestare a domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş,

Ținând seama de documentația tehnică ,întocmit de SC Apulum Geo-Gis SRL,

În conformitate cu prevederile art.289, din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 2, art, 5 și art. 104 lit. d) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Pe baza prevederilor art.8, din Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 557 și art. 888 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. f), art.139 alin. (1) lit a), art. 286 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Adrministrativ,

 

            H o t ă r â ș t e :

 

Art.1 – Se aprobă includerea în domeniul public al Comunei Aățari al unor imobile, având destinația de drumuri de acces și exploatația , situate în intravilanul și extravilanul localității , în suprafață totală de 147.414 m.p., situat în intravilanul (98.580 mp ) și extravilanul localității (48.834 mp) , având datele de identificare înscrise în Anexa al prezentei hotărâri.

 Art.2 – Se aprobă completarea/defalcarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Comunei Acățari, care a fost însușit prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Acățari astfel:, după poziția nr.30, se includ 10 noi poziții, pozițiile nr.301 – 3010, după poziția nr.32, se includ 5 noi poziții, pozițiile nr.321 – 325, după poziția nr.33 se includ 18 noi poziții, pozițiile nr.331 – 3318,   conform Anexei, care face parte integrantă al prezentei hotărâri.

 

Art.3 – Prezenta Hotărâre va constitui actul administrativ pentru întabularea imobilelor enumerate în Anexa, ca domeniu public al Comunei Acățari, cu destinația: drum de interes local.

Art.4 – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Acățari.

Art.5 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului Comunei Acățari, Consiliului Județean Mureș și Instituției Prefectului a Județului Mureș.

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

                  Nagy Dalma Imola                                           Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                     Secretar,

                                                                                   Józsa  Ferenc