ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL    

                                                        

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.52

din 27 august 2021

privind aprobarea  instalării unui sistem de supraveghere video în punctele strategice ale comunei Acățari pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității

 

 

         

                        Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5574 /2021 și raportul  Compartimentului de resort nr. 5583/2021,

                         Ținând seama de prevederile art.17 alin.(2) din HG nr.301/2012,privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003,privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor și protecția persoanelor,

                        Având în vedere:

-                      Regulamentul UE nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

-                     Legea nr.190/2019  privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

-                     Legea nr.363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

-                       Legea nr.544/2001,actualizată,privind liberal acces la informațiile de interes public,

În conformitate  cu prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.155/2010-Legea Poliției locale,

                        În temeiul  art.129, alin.(2) ,lit.”a”și lit.”d”,alin.(7),lit.”g” coroborat cu prevederile art.196,alin.(1) ,lit.”a”   din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

                   H o t ă r â ș t e :

 

 

Art.1.Se aprobă instalarea unui sistem de supraveghere video,prin montare camere,video,în punctele strategice vulnerabile sub aspectul comiterii faptelor asociate,sau de natură a aduce atingere persoanelor și/sau bunurilor de pe domeniul public cât și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor de pe raza comunei Acățari.                                                            

 

 

Art.2.Colectarea,înregistrarea,stocarea,utilizarea,transmiterea,dezvăluirea sau orice alte operațiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video,care permit identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice,mijloace de transport,reprezintă operațiuni de prelucare a datelor cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentuluo UE nr.679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),vor fi realizate de Poliția locală Acățari.

Art.3.Primarul comunei Acățari,prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință publică  ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-         Instituția  Prefectului jud.Mureș

-         Primarul comunei Acățari

-         Poliția locală Acățari

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

                  Nagy Dalma Imola                                         

   Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                     Secretar,

                                                                                   Józsa  Ferenc