ROMANIA                                                                                           

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                  

COMUNA  ACĂŢARI  
CONSILIUL  LOCAL                                                                 
 
 

H O T Ă R Â R E A NR.56

din 28 septembrie 2021

privind   aprobarea rectificării bugetului şi cheltuieli pentru anul 2021

 

 

                            Primarul comunei Acăţari,

                                     Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.6364/2021, și raportul  compartimentului de resort  nr.6366/2021,

                  Având în vedere prevederile art. 155, alin.(4), lit "b"  precum și  art.128, alin.(4) litera "a" din OUG nr.57/2019, privind codul administrativ;

                                     Conform art. 45, alin.(4) si alin.(7) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

                  Ţinând cont de prevederile Legii 15/2021 ,privind bugetul de stat pe anul 2021,

                  Având în vedere Decizia AJFP Mureș cu nr. 16747 din 16.09.2021 privind sumele defalcate din venituri,

                  Se propune aprobare bugetului rectificat pe 2021, conform Legii nr. 273/2006 , cu modificările și completările ulterioare,

                                      Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

                                 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ          

 

 H o t ă r â ș t e:

 

                        Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta , cu următorii indicatori principali:  

TEXTUL INTEGRAL SE GĂSEȘTE ÎN ANEXĂ