ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL              

 

H O T Ă R Â R E A NR.57

din 28 septembrie 2021

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local Acățari nr 51

din 27 august 2021, privind aprobarea includerii- defalcarea- în domeniul public al comunei Acățari al unor imobile având destinația de drumuri de acces și exploatație agricolă, în suprafață totală de 145.414 mp , situat în intravilanul și extravilanul localității, respectiv completarea Inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al comunei Acățari

 

 

          Consiliul local al comunei Acățari,

          Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.6365/2021 , raportul  compartimentului de resort  nr. 6368/2021,

Văzând pozițiile nr.30, 32 și 33 din anexa nr.9 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului  public al comunei Acăţari,aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.964 din 17 septembrie 2002 de atestare a domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor,oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş,

Ținând seama de documentația tehnică ,întocmit de SC Apulum Geo-Gis SRL,

În conformitate cu prevederile art.289, din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 2, art, 5 și art. 104 lit. d) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Pe baza prevederilor art.8, din Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 557 și art. 888 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. f), art.139 alin. (1) lit a), art. 286 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Adrministrativ,

 

 

            H o t ă r â ș t e :

 

  Art.1 – Se modifică Anexa din Hotărârea Consiliului local Acățari nr 51 din 27 august 2021, privind aprobarea includerii- defalcarea- din domeniul public al comunei Acățari al unor imobile având destinația de drumuri de acces și exploatație agricolă, în suprafață totală de 145.414  mp , situat în intravilanul și extravilanul localității, respectiv completarea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al comunei Acățari, conform noii Anexe ,care face parte integrantă din prezenta.

 

                Art.2- Ca urmare a modificării limitei intravilan în baza de date a O.C.P.I., care a fost comunicată de către Primăria Acățari  în cursul lunii ianuarie și transmisă A.N.C.P.I. ( Administrația Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară),elementele  de identificare a  drumurilor de acces și  exploatație în extravilan și intravilan din totalul de 145.414 mp , vor avea următoarele ponderi:

-      Intravilan:103.244 mp

-      Extravilan: 42.170 mp

          Art.3- Restul prevederilor din HCL nr.51/2021 rămân neschimbate.

  Art.4 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului Comunei Acățari, Consiliului Județean Mureș, OCPI Mureș  și Instituției Prefectului a Județului Mureș.

 

 

 

                          Preşedinte de şedinţă,

                  Nagy Dalma Imola                                    

                                                                            Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                Secretar,

                                                                           Józsa  Ferenc