COMUNA ACĂȚARI cu sediul in: loc. Acățari, str. Pricipală, nr.214, jud. Mureș organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale conform H.G. nr.  286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului:

1.     Un post Muncitor calificat II (Mecanic agricol), contractual, pe perioadă nedeterminată:

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii generale

-vechime în muncă necesare ocupării postului: minim 7 ani

-permis de conducere categoria B, Tr (F)

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă în data de 22 februarie 2021, ora 11,00 la sediul instituției.

Proba interviu în data de 24 februarie 2021, ora 11,00 la sediul instituției

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, la sediul instituției:  Acățari, nr.214 judetul Mureș

Poate participa la concursul pentru ocuparea  unui post vacant sau temporar vacant persona care indeplineste urmatoarele conditii.

            a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

             e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

            f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

            g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

            h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Pentru inscrierea la concurs  candidatii vor prezenta la compartimentul Resurse umane din cadrul Primariei comunei Acatari, în termen de 10 zile de la afișare un dosar care va contine urmatoarele docunente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    i) copia permisului de conducere

    j)alte documente relevante pentru desfășurarea concursului

 

Bibliografia in vederea participarii la concurs

-Constituţia României, republicată, M.Of. nr.767/31.10.2003

-OUG  nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ;

-Ordonantaurgenta 195/2002 privindcirculaţia pe drumurile publice –republicat;

-H.G. nr. 1391/2006  privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.195/2002, privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanta Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor,cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă ,cu modificările și completările ulterioare

 

Date contact: telefon 0265-333112, interior 103, acatari@cjmures.ro.