ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro  

Cod fiscal: 4323578
 

 

ANUNȚ

Comuna Acățari

 

Organizează concurs conform H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare în data de 15.04.2019 ora 1100 pentru ocuparea funcției contractual vacante pe perioada determinată – 1 post – administrator public la nivelul comunei Acățari, în cadrul aparatului de specialitate a Primarului;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este : 11 aprilie 2019, ora 12:00 la sediul:  Acățari, nr.214 judetul Mureș

 

DOSARELE DE CONCURS pentru înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

-       Cererea de înscriere la concurs;

-       Proiectul de management (pe suport de hârtie si pe suport magnetic);

-       Copia actului de identitate;

-       Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări si îndeplinirea conditiilor specifice;

-       Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor;

-       *Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-       Adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare unei funcţii de conducere, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;

-       Curriculum vitae.

 

*În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Documentele solicitate în copie vor fi însoțite de original în vederea verificării conformității acestora de către secretarul comisiei.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE:

 

- are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public;

- nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege ;

- are studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă (domeniul juridic, economic sau administrațe publică);

 

Bibliografie pentru concurs

 

-Legea 215/2001 administratiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare
-Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
-Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
-Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare
-Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
-Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicat, cu modificările și completările ulterioare
-Titlul IX – Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-Titlul IX – Impozite și taxe locale – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016
-Legeae nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
-ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare
-ORDONANŢĂ nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare
-LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - republicată, cu modificările și completările ulterioare
-Ghidul admiistratorului public 2007 Ministerul Administrației și Internelor
-Manualul administratorului public
 
PRIMAR
OSVATH CSABA
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit
Șef birou financiar contabil și resurse umane
Fulop Robert