ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

         Nr.3376    din  6  mai  2019

A N U N Ț

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată,se aduce la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normativ:

 

1. Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş

 

.

 

         Potrivit art.7 alin. 2 din Legea nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată” Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice”

 

         Procedura de dezbatere:30 zile lucrătoare; termen:  18 iunie   2019

 

Proiectele de acte normative sus amintite,cu documentația de bază,pot fi consultate:

-         pe site Primăriei comunei Acățari:www. acatari.ro-legislatia locala

-         la sediul Primăriei comunei Acățari:Acățari,nr.214

 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003,republicată,până la data de  17  mai 2019 ,se pot trimite în scris,propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privind preiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile,sugestiile,opiniile privind proiectele de acte normative se vor transmite:

         -   prin e-mai:acatari@cjmures.ro

         -   depuse la registratura Instituției:Acățari,nr.214

         Materialele transmise vor purta mențiunea:

         ”Recomandare la proiectul de act normativ privind _______”

 

 

                                                                                                          Secretar,

                                                                                                      Jozsa  Ferenc