ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: robert@acatari.ro

www.acatari.ro

 

Nr 1384/05.03.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe, proiecte şi acţiuni în domeniul sportiv şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul local

 

 

1. Autoritatea contractantă Consiliul Local Acăţari, cu sediul în localitatea Acăţari,

nr.214 , judeţul Mureş, codul fiscal 4323578, telefon 0265/333112, fax 0265/333298,

web www.acatari.ro şi e-mail acatari@cjmures.ro

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008 şi în conformitate cu legislaţia specifică reprezentată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006.

 

3. Domeniile în care se poate solicita finanţare 

 

   - susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional; 

    -susţinerea activităţii de performanţă la diferite ramuri sportive;

   - perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

    -susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;

susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional.

    -încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;

    -atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.

- asigurarea sustebanilităţii şi dezvoltării  cluburilor sportive de pe raza comunei Acăţari în diferite ramuri sportive de tradiţie: fotbal, baschet, etc

 

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor sportive  din comuna Acăţari este  conform Hotărârii Consiliului Local Acăţari

 

 

5. Durata derulării proiectelor: anul 2018

 

 

 

6. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Primăriei Comunei Acăţari www.acatari.ro - cultura, sau se poate procura de la sediul  Primăriei Comunei Acăţari, Birou financiar contabil, persoană de contact Fulop Robert, telefon 0265-333112.

 

7. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului la Primăriei Comunei Acăţari, Acatari, str. Principala nr.214, Registratura, până cel târziu la data de  28 martie 2018

8. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare.

 

 

 

 

 

P R I M A R,

Osvath Csaba