ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro

www.acatari.ro  

Cod fiscal: 4323578
Nr. 3862 din 17.05.2019

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Acățari pe anul 2019 pentru activități non-profit de interes local

 

                                                                                                                                        

1. Autoritatea finanțatoare: Comuna Acățari, cu sediul în localitatea Acățari, nr.214, județul Mureș, codul fiscal 4323578, telefon 0265/333112, fax 0265/333298, web www.acatari.ro și e-mail acatari@cjmures.ro .

2. Reglementări legale incidente, privind acordarea de finanțări nerambursabile

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată;
Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
Capitolul III - Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare.
3. Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Acățari pe anul 2019, pentru activități non-profit de interes local, sunt: cultură, sport și asistență socială

4. Sumele puse la dispoziție pentru finanțarea activităților non-profit de interes județean pentru anul 2019, conform Hotărârii Consiliului Local Acățari privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local, pentru anul 2019, în domeniile: cultură, sport şi asistenţă socială

, sunt următoarele:

·         55.000 lei – pentru domeniul cultură;

·         5.000 lei – pentru domeniul sport;

·         60.000 lei – pentru domeniul social.

5. Durata derulării proiectelor: anul 2019

6. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Primăriei Comunei Acățari la secțiunea Anunțuri sau se poate solicita de la sediul Primăriei, secretariatul comisiilor.

7. Solicitanții vor putea depune documentația prevăzută în Ghidul solicitanților, la sediul Primăriei Comunei Acățari, situat în Com. Acățari, nr. 214, Registratura, până la data de 06 iunie 2019, ora 1600.

8. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisiile de selecționare și evaluare constituit prin HCL, pentru fiecare domeniu în parte.

10. Pe parcursul procedurii de selecționare și evaluare, prin grija secretarilor Comisiilor se vor afișa pe pagina de internet a Primăriei Acățari www.acatari.ro toate comunicările necesare și utile conform Regulamentului de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Comunei Acățari pe anul 2019 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniile: cultură, sport și asistență socială, inclusiv rezultatele intermediare și finale.

11. Notă: O entitate Non Profit poate depune spre finanțare o singură cerere pentru fiecare domeniu.

 

PRIMAR

OSVATH CSABA

 

 

 

Întocmit: Fulop Robert